"Let's your Futures Bright"

Management Team

School Management Committee Officer

Dev Bahadur Pulami
Dipak Shrestha
Bimal Thapa Magar
Akriti Thapa Magar
Riya Ale Magar
Tula Narayan Shrestha
Nur Bahadur Thapa
Ram Babu Pathak
Mira Kuyar
Tilak Thapa Magar
Apsara Thapa Magar
Bimal Surkheti
Resham Kumar Suyal

Officials of the Teachers’ Parents Association

Tula Narayan Shrestha
Mahesh Aryal
Kul Maya Thapa Magar
Gita Shrestha
Yamu Thapa Magar
Srijana Thapa Magar
Pramila Thapa Magar
Maya Gaire
Swastika Kuwar
Januka Shrestha
Kamal Thapa Magar